Xử Lý Rác Thải Lâu Ngày: Tài Nguyên

Những tài nguyên này cung cấp thông tin hiện có đầy đủ nhất về tình trạng ô nhiễm lốp xe, rác thải lâu ngày, thải bỏ lốp xe và tái chế.

Quý vị có câu hỏi nhưng không tìm thấy câu trả lời trong những tài nguyên này? Liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ psa@pugetsoundkeeper.org.


Quản Lý Rác Thải

Rác thải rắn – Washington State Department of Ecology

Cấp giấy phép cho cơ sở xử lý chất thải của Tiểu Bang Washington, lập kế hoạch quản lý rác thải và hỗ trợ tài chính cho việc quản lý rác thải cộng đồng

Lốp xe thải – Washington State Department of Ecology

Thải bỏ lốp xe đúng cách và báo cáo việc vứt lốp xe trái phép

Hành Động Của Liên Bang Và Tiểu Bang Về 6PPD Và 6PPD-Q

6PPD-Q – Environmental Protection Agency

Tài nguyên và hành động của Cục Bảo Vệ Môi Sinh (Environmental Protection Agency, EPA) về 6PPD và các hóa chất độc hại ưu tiên khác

6PPD – Washington State Department of Ecology

Tài nguyên và hành động của Tiểu Bang Washington về 6PPD

Chất Chống Thoái Hóa Trong Lốp Xe (6PPD) – ITRC

Đội Ngũ Xử Lý Chất Chống Thoái Hóa Trong Lốp Xe (6PPD) Của Ủy Ban Quản Lý Công Nghệ Liên Bang (Interstate Technology Regulators Commission, ITRC). Xem Tờ Thông Tin Về 6PPD Và 6PPD-Q [PDF].

Nghiên Cứu Về Tỷ Lệ Tử Vong Của Cá Hồi Và Nước Mưa Độc Hại

Hóa Chất Trong Lốp Xe Và Cá Hồi Coho – Washington Stormwater Center

Nghiên cứu học thuật của Washington Stormwater Center về 6PPD và cá hồi coho. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo: Washington Stormwater Center – Hỗ Trợ, Nghiên Cứu, Đào Tạo.

Ô nhiễm hạt lốp xe có thể gây hại cho hệ sinh thái nước ngọt và cửa sông

Nghiên cứu của Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới (World Economic Forum) về tình trạng ô nhiễm hạt lốp xe

Giám Sát Hành Động Đối Với Nước Mưa – Washington State Department of Ecology

Tái Chế Và Đơn Vị Tái Chế

Danh Sách Các Đơn Vị Tái Chế Lốp Xe Được Cấp Phép Của Tiểu Bang Washington

Đơn vị vận chuyển lốp xe thải được cấp phép ở Washington: 1-800-RECYCLE

Cơ sở tái chế lốp xe ở Tây Bắc Thái Bình Dương